NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 23. september 2011

Konservatorski načrt za prenovo


thumb

PROJEKTNA NALOGA Konservatorski načrt za prenovo Aškerčeva, Tivolska, Slovenska (OPPN 106 – Kolizej) v Ljubljani


OBRAZLOŽITEV:

Leta 1993 so bili na območju zahodnega dela centra Ljubljane z Odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto razglašeni urbanistični, arhitekturni, naravni in zgodovinski spomeniki, in sicer z namenom, da se ohrani historično izročilo, kulturne, estetske in naravne vrednote ter zagotovi usklajen nadaljnji razvoj mestnega središča Ljubljane. Ker se načrtuje celovita prenova na tem delu območja dediščine, je potrebno pripraviti Konservatorski načrt za prenovo, ki je obvezni sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta.

POPULUS Prostorski inženiring d.o.o. je bil povabljen, da v okviru projektne naloge predstavi pregled stanja raziskav, gradiva in urbanističnih dokumentov, definira območje, obseg in vse deležnike v postopku priprave Konservatorskega načrta, vključno z gantogramom.

 

POVZETEK:

V okviru Projektne naloge Konservatorski načrt za prenovo Aškerčeva, Tivolska, Slovenska (OPPN 106 - Kolizej) v Ljubljani, sta bili definirani območji analitičnega dela in načrtovalskega dela načrta, vključno z vplivnim območjem. Iz pregleda stanja raziskav na obravnavnem območju je razvidno, da so nekatere teme v okviru raziskav obravnavanega območja relativno dobro obdelane, npr. regulacijski načrti v okviru popotresnega urejanja Ljubljane, smernice razvoja mesta v povezavi s stavbnimi redi, obdobje secesije, načrti in realizacije posameznih arhitektov itd. Prav tako je precej dobro obravnavan razvoj mesta na podlagi ohranjenih načrtov, iz česar bo možno pripraviti dobro rekonstrukcijo razvoja obravnavanega območja. Nekatere obširnejše teme, zlasti arhitektura 19. stoletja, pa tudi medvojna arhitektura, so precej zapostavljene.

Projektna naloga v nadaljevanju definira vsebino načrta skladno s Pravilnikom o konservatorskem načrtu za prenovo, deležnike v postopku izdelave in gantogram.

 

Povezava do celotnega dokumenta