NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Prostorsko načrtovanje

 

Skladno z zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja izdelujemo prostorske akte, ki trajnostno urejajo prostor in rabo zemljišč. S tem nudijo kakovostne bivalne razmere, ohranjajo prepoznavne značilnosti prostora, varujejo okolje, ohranjajo naravo in celostno ohranjajo kulturno dediščino.


Prostorski akti so pripravljeni transparentno, upoštevana so urbanistična izhodišča ter naravne in ustvarjene dobrine na obravnavanem območju, nedvoumni  in podrobni prostorski izvedbeni pogoji omogočajo hitro in preprosto pridobitev pridobitev z zakonom predpisanih dovoljenj za gradnjo in uporabo.

Izdelujemo strateške in izvedbene prostorske načrte, kjer usklajujemo razvojni in varstveni vidik prostora v smislu oblikovanja čim kvalitetnejšega bivalnega okolja:

  • - Občinski prostorski načrt (strateški in izvedbeni del)
  • - Urbanistični načrt
  • - Regionalni prostorski načrt
  • - Državni prostorski načrt
  • - Občinski podrobni prostorski načrt
  • - Program komunalnega opremljanja.

 

Izdelujemo strateške in izvedbene programe ter raziskovalne projekte na področju:
- Urejanja in varovanja kulturne krajine,
- vodenje urbanističnih delavnic,
- varstvo kulturne dediščine,
- revitalizacija degradiranih območij, idr.