NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Področja dela

 

Skladno z zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja izdelujemo prostorske akte, ki trajnostno urejajo prostor in rabo zemljišč. S tem nudijo kakovostne bivalne razmere, ohranjajo prepoznavne značilnosti prostora, varujejo okolje, ohranjajo naravo in celostno ohranjajo kulturno dediščino.

Izdelujemo arhitekturne načrte stanovanjskih, upravnih, javnih, industrijskih in drugih zgradb ter njihove opreme.

Urejamo odprti prostor  s kvalitetnimi krajinskimi ureditvami parkov, vrtov, pokopališč, promenad, športnih parkov, otroških igrišč, idr.

 

Izdelujemo Konservatorske načrte za prenovo območij kulturne dediščine.

Svetujemo investitorjem, arhitektom in občinam v postopkih priprav prostorskih aktov in v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Izvedemo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Izdelamo geodetske podlage, projekte, pridobimo soglasja in nato sodelujemo z upravnim urganom pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Na podlagi študij osončenja in drugih presoj vplivov na okolico določamo vplive novih ureditev in njihove navezave s sosednjimi območji. Za vse posege določimo njihove trajne vplive na okolico, družbeno in naravno okolje. Izdelujemo urbanistične presoje in študije umestitev dejavnosti v prostor.


Izdelujemo elaborate določitev gradbenih parcel za obstoječe objekte.


Za vse potrebne posege priskrbimo geodetske posnetke območja z ustreznim certifikatom geodetskega načrta.